Rysunki i rzeźby 1978–1999

,   

Bunkier Sztuki, 28.V - 20.VI.1999

© 2020 lab-kopernika. All rights reserved.